حس خیالانگیز

  شعر جاری ست اگر
عاشقانه لمس شود
عشق خیال خام زیبایی ست
به شاعران جهان
بتازید
برای قلقلک احساس 
نه
تو را باور دارم
نه 
خوش زبانی شعر را
احساس مرا با منطق هم زدند
نسخه ای نپیچید 
برای بینای تاریک دل  شهر
/ 0 نظر / 6 بازدید